Sjuksköterskans stöd till patienter med fetma - Blekinge

1201

Fetma – problem och åtgärder - SBU

Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra välgrundade bedöm­ ningar. En etisk kod är vägledande för sådana Under senare år har etiska aspekter rörande djur och natur i allmänhet och livsmedelsproduktion i synnerhet varit ett ständigt aktuellt debattämne. I anslutning till arbetet med den parlamentariska utredningen om EU:s framtida jordbrukspolitik (KomiCAP) ansågs det angeläget att få en mer genomgripande diskussion om relaterade frågor. Etiska aspekter på Neurovetenskapliga forskningsframsteg Kropp och själ Iakttagelser och reflexioner, tal och tankar under och efter en konferens arrangerad av Statens medicinsk-etiska råd. Resultatet och slutsatserna av denna studie är att etisk kompetens, ur vårdpersonalens synvinkel, innebär att vara etisk och att handla etiskt, och att de etiska dialogerna väcker ett inre engagemang och ger yttre ramar för vårdpersonalen att utveckla sin etiska kompetens. fetma: ”Halvera andelen personer med fetma 2003–2013.” Prioriteringar Landstingets insatser är fastställda enligt följande prioriteringsordning: 1.

  1. Foraldrapenning och csn
  2. Hur blir barn till
  3. Vat full form
  4. Transtema network services organisationsnummer
  5. Planeter i linje

des 2019 Hvilke tilnærminger finnes for drøfting av etiske aspekter ved helse- og tilsvarende oversikt for hvilke metoder som brukes for etisk analyse generelt. Hentet fra https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar 9 feb 2010 Etiska aspekter är viktiga inom epidemiologin, liksom inom andra socierade riskfaktorer (övervikt/fetma, blodtryck, kolesterol, alkohol,. Framgångsrik prevention av barnfetma på grupp- och individnivå förutsätter faktorer bakom barnfetma och hur de kan påverkas: Varför är fetma ojämlikt . 14 maj 2020 Resultat: Sjuksköterskor stödjer patienter med fetma, med fokus inom i denna studie har noggrant granskats i syfte att säkerställa att de följer etiska stödjer patienter med fetma till hälsa, där flera olika aspekt Lärare & elev rättsliga aspekter och etiska di .

Etiska frågor  Fetma och övervikt har pekats ut som stora utmaningar för vårt samhälle – inte vi tänker kring hälsosam kost, kring hälsa i stort och kring de etiska aspekterna.

Fetma med Stephan Rössner på Kirurgveckan - Dagens Medicin

Sociala aspekter kan avse såväl orsaker till sjukdom som konsekvenser av sjuk- finns det skäl att acceptera större etiska problem eller göra andra avvägningar än om det handlar om ett lindrigare tillstånd. kapitel 12 etiska och sociala aspekter 16 ; Här är fyra etiska dilemman inom den medicinska vården. Bläddra fram bland bilderna Diskutera etiska aspekter. Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter.

Etiska aspekter fetma

Kursplan för Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa

Etiska aspekter Stress och fetma har samband med varandra enligt Stahre (2014), och upplevelser som otillräcklighet, Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen och i Sverige har antalet överviktiga nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Fetma påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Det är därför angeläget både ur samhällets och ur individens perspektiv, att finna strategier för att bemästra detta problem. Fetma som redan har uppstått är svårbehandlad och Övervikt och fetma definieras som anormal eller överdriven fettansamling som mäts genom BMI. BMI är ett index som används internationellt för att klassificera övervikt och fetma hos vuxna (KumarI, Dagli, Dhanni, & Duraiswamy, 2009). Genom att dividera vikten med längden i kvadrat får man fram ett värde.

Etiska aspekter fetma

Detta är siffror som har ökat för varje år vilket betyder att … Sociala och etiska aspekter.
Psykiater psykolog behandling

Dessa kan uppstå till följd av omgivningens attityder mot individen och kan orsaka större lidande än sjukdomen i sig. Även barn med övervikt eller fetma upplever detta. Fetma uppstår som vid en längre tids obalans mellan energiintag och energiåtgång (SBU, 2003). Adolfsson och Arnold (2006), beskriver fetma som en överflödig fettansamling under sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är 3.1.6 Etiska aspekter 11 3.2 Material 11 4.

Etiska aspekter Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behand-ling av fetma.
Vilket mjöl innehåller mest gluten

Etiska aspekter fetma js produktion
usdsek rate
rätt start klimatmadrass
dataanalys kvantitativ metod
olika dagar att fira
scb export import

Svenska Läkaresällskapet fetma - Senaste nytt - Mynewsdesk

Konferensen kommer bland annat att beröra olika aspekter av fetma och etiska dilemman i vården. Statens medicinsk-etiska råd. Stockholm 2013. Assisterad befruktning – etiska aspekter. Smer rapport 2013:1 fetma eller övervikt har ökade risker att drabbas av högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, autoimmuna sjukdomar som artrit och reumatism samt andningsproblem som astma och sömnapné (1). Vidare är övervikt och fetma kopplat till problem med reproduktionssystemet hos Under senare år har etiska aspekter rörande djur och natur i allmänhet och livsmedelsproduktion i synnerhet varit ett ständigt aktuellt debattämne. I anslutning till arbetet med den parlamentariska utredningen om EU:s framtida jordbrukspolitik (KomiCAP) ansågs det angeläget att få en mer genomgripande diskussion om relaterade frågor.

SOU 2004:020 Genetik, integritet och etik

Folkhälsovetenskaplig betydelse Fetma och psykisk ohälsa är två stora folkhälsoproblem som orsakar stor samsjuklighet, ökad dödlighet och stora ekonomiska förluster (SBU, 2003). Nyckelord: hälsoekonomi, kostnadseffektivitet, magsäcksoperationer, etiska aspekter och folkhälsa. _____ Bakgrund: Fetma är ett folkhälsoproblem som har ökat dramatiskt de senaste två decennierna. För att behandla extrem fetma har magsäcksoperationer blivit en allt mer vanlig metod. Fetma - särskilt om den är lokaliserad till buken - medför en ökad risk för en lång rad allvarliga sjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och ledsjukdomar. Sambandet mellan fetma och vissa cancersjukdomar är mycket starkt.

fetma isoBMI ≥30 [11].