Årsredovisning

1488

Årsredovisning 2014 - Samtrygg Group

1 585 285. Summa kortfristiga fordringar. årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker Kortfristiga fordringar.

  1. Helsingborgs djursjukhus evidensia
  2. Drottning sofia magdalena
  3. Högskolan varberg
  4. Hus bålsta
  5. Postnord kristianstad city öppettider

556. 18 128. 47 679. Kassa och bank. 3 316 718. ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL.

114. 93.

ÅRSREDOVISNING - Svenska Tennisförbundet

Kortfristiga fordringar. Aktuell skattefordran.

Övriga fordringar årsredovisning

Årsredovisning JÅÅJ 2016

580 641. 93 903. 1 620 916. 2 295 460.

Övriga fordringar årsredovisning

Kassa och Bank samt Övriga fordringar.
Stahre persson advokatsamfundet

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 765 539. 1 155 101.

Övriga Kortfristiga fordringar. 0. 0. Summa Kortfristiga fordringar.
Sjuk utomlands thailand

Övriga fordringar årsredovisning raddningstjansten angelholm
enskild firma tva personer
stricture medical
mba elteknik ab
student inspiration thought
el stockholm
hur manga hushall kan ett vindkraftverk forsorja

Årsredovisning 2019 - Vännäs Fastigheter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 14. 108 . 97. Summa kortfristiga fordringar. 113.

Årsredovisning - BRF JAKTLAGET

330. 376. Övriga fordringar. 34. 2 374. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. TILLGÅNGAR.

Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till Övriga externa kostnader –39 779 –52 470 Rörelseresultat -60 935 –73 828 Resultat från finansiella investeringar Intäkter från andelar i koncernföretag 3 3 269 730 2 698 854 Intäkter från övriga fordringar som är anläggningstillgångar 4 15 821 37 255 Ränteintäkter och övriga intäkter 5 2 222 518 148 236 (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar Fordringar avseende direktförsäkring 14 22 592 19 371 Övriga fordringar 15 89 557 60 087 112 149 79 458 Kassa och bank 24 170 14 591 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 142 1 032 Summa tillgångar 571 772 513 632 Eget kapital, avsättningar och skulder per 31 december KSEK 2019 2018 Eget kapital Aktiekapital 1 000 1 000 Övriga fordringar 18 372 16 643 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 24 8 520 2 964 ERNS RSN ÅRSREDOVISNING 2016 8. Moderföretagets resultaträkning Årsredovisning: Differens: Belopp i TKR: 2019-01-01: 2019-01-01: Rörelsens intäkter: 2019-12-31: 2019-12-31: Nettoomsättning: 31 321: 31 321: 0: Övriga rörelseintäkter: 17: 17: 0: Summa intäkter: 31 338: 31 338: 0: Rörelsens kostnader: Direkta kostnader-1 216-1 216: 0: Övriga externa kostnader-12 302-12 302: 0: Personalkostnader-11 875-11 875: 0: Avskrivningar-3 240-23 472-20 232 Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Övriga rörelsekostnader-74 -20 Summa rörelsens kostnader-609 731 -628 033 Rörelseresultat-1 223 779 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncerföretag 19 766 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 262 516 Ränteintäkter från andra långfristiga fordringar 1 349 1 218 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 11 3 695 542 3 820 422 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmäna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Koncern, Moderbolag.